Regulamin

 1. Wystawa „Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery” (zwana dalej Wystawą) organizowana jest przez Fundację Gry i Komputery Minionej (zwana dalej Fundacją).
 2. Wstęp na wystawę mają osoby posiadające ważny bilet.
  1. Ważny bilet okresowy musi posiadać wpisany okres ważności oraz imię i nazwisko posiadacza.
  2. Ważny bilet jednodniowy musi posiadać wpisaną datę ważności oraz imię i nazwisko posiadacza lub przekreślone pole posiadacza
  3. Bilety posiadające wpisane imię i nazwisko posiadacza umożliwiają na wielokrotny wstęp na wystawę podczas okresu ważności
  4. Goście Wystawy mogą swobodnie korzystać ze wszystkich komputerów, konsol i innych urządzeń udostępnionych do samodzielnego korzystania – tzn uruchomionych przez obsługę.
 3. Zabronione jest:
  1. samodzielne uruchamianie urządzeń, które są wyłączone,
  2. samodzielna wymiana nośników oprogramowania (dyskietek, cartridgy) w udostępnionych urządzeniach,
  3. odłączanie urządzeń lub ich peryferiów lub podłączanie własnych urządzeń,
  4. uzyskiwanie dostępu do urządzeń i innych eksponatów fizycznie oddzielonych od gości (np. umieszczonych w oszklonych gablotach) lub prowadzenie prób jego uzyskania.
 4. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania lub uszkodzenia użytkowanego urządzenia, gość jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia tego obsłudze wystawy.
 5. Goście nie ponoszę odpowiedzialności za uszkodzenie urządzeń wynikających z ich normalnego użytkowania – np. zaprzestanie działania kontrolera podczas grania.
 6. Goście ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenia urządzeń wynikające z ich użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem – np. uderzanie, upuszczenie z wysokości, wyrwanie kabla, inne uszkodzenia mechaniczne. Odpowiedzialność polega na zwrocie kosztu zakupu tego samego lub podobnego urządzenia w zbliżonym stanie, wg średniej ceny z powszechnie dostępnych portali aukcyjnych. Za uszkodzenia spowodowane przez dzieci przebywające pod opieką dorosłych, odpowiedzialność ponosi opiekun.
 7. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą korzystać z Wystawy wyłącznie pod opieką dorosłych.
 8. Prosimy o korzystanie z Wystawy w kulturalny sposób, mając na uwadze potrzeby także innych gości. W wypadku długiego korzystania przez jednego gościa z jednego urządzenia i obecności innych gości oczekujących na grę, gość zobowiązany jest do zmiany wykorzystywanego urządzenia po wskazaniu tego przez obsługę.
 9. Zabroniony jest wstęp na Wystawę w stanie nietrzeźwości lub będąc pod wpływem innych środków odurzających. Obsługa może wyprosić z wystawy, bez prawa zwrotu kosztu biletu, osoby których zachowanie wskazuje na taki stan.
 10. Zabronione jest spożywanie potraw i napojów podczas korzystania z udostępnionych urządzeń. Goście zobowiązani są do pokrycia wszelkich kosztów powstałych w wyniku niezastosowania się do tego wymogu (np odkupienia uszkodzonego sprzętu).
 11. Goście zobowiązani są do opuszczenia Wystawy przed upływem godzin otwarcia wystawy w danym dniu.
 12. Wszelkie uwagi, propozycje lub zastrzeżenia do funkcjonowania Wystawy, należy zgłaszać osobiście przedstawicielom Wystawy w miejscu jej funkcjonowania, pisemnie na adres siedziby Fundacji lub e-mailowo na adres muzeum(at)gikme.pl